fbpx

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА СТОКИ И УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина- We Love Rhythmic Gymnastics на адрес: www.weloverg.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Accept, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.weloverg.com съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на We Love Rhythmic Gymnastics не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона „Купи“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в неговата количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

6. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и като заплати разходите за връщане на поръчаните стоки обратно на ТЪРГОВЕЦА, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

7. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани  в  български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

8. Потребителят/Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

10. При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

12. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани относимите към конкретната стока гаранционни условия.

PASTORELLI brand policy for replacement:

Any defect of the object must be reported within fourteen days of purchase via email to sales@weloverg.com by sending a picture of the item and the receipt of purchase.

The validity of the guarantee is subject to the fact that the articles have been used correctly and the rules of use and maintenance have been observed.

Defects caused by: incorrect handling, use of force, excessive load, dirt or moisture are not covered by the warranty.

Failure to use in non-approved FIG carpet will impair the warranty from the first day.

Being consumable materials, the normal aesthetic and physical wear and tear due to use does not imply the guarantee.

Всеки дефект на стоката трябва да бъде докладван в рамките на четиринадесет дни от покупката по имейл на sales@weloverg.com, като се изпрати снимка на артикула и документа за покупката (касов бон + стокова разписка или фактура).

Валидността на гаранцията зависи от факта, че артикулите са били използвани правилно и са спазени правилата за употреба и поддръжка.

Дефекти, причинени от: неправилно боравене, използване на сила, прекомерно натоварване, замърсяване или влага не се покриват от гаранцията.

Ако използвате в неодобрен от FIG килим, ще намалите гаранцията от първия ден.

Като консумативи, нормалното естетическо и физическо износване и скъсваме, поради използване не се покриат от гаранцията.

IV. ЦЕНИ

13. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса на клиента. Цената за доставка се изчислява съгласно тарифата на куриерската фирма и се заплаща от Клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят/Клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

14. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина We Love Rhythmic Gymnastics на адрес: www.weloverg.com

15. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

16. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

17. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата We Love Rhythmic Gymnastics на адрес: www.weloverg.com.

18.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

19.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

20. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предлаганите стоки.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.weloverg.com.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите/стоките в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги/предлагането на стоките във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите/стоките, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез We Love Rhythmic Gymnastics на адрес: www.weloverg.com.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ,  се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока съгласно предвиденото в тези Общи условия и уговореното с конкретния Потребител/Клиент, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

24. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

25 ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/Клиенти, независимо дали са регистрирани в рамките на закона и съгласно Политиката за поверителност на ТЪРГОВЕЦА.

26. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА в рамките на закона и съгласно Политиката за поверителност на ТЪРГОВЕЦА.

27. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен и не е могъл да предвиди – вкл., случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и с предоставянето на стоките, които са извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

28. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

За повече информация, моля посетете нашата Cookie Policy.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

29 ТЪРГОВЕЦЪТ спазва всички приложими законови изисквания относно защитата на личните данни.

За повече информация, моля прочетете нашата Политика за поверителност/Privacy Policy.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

30 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителите/Киентите своевременно и надлежммо за промените в Общите условия, като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за измененията им.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

31. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.alviteltd.com на своя компютър.

32. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.

33. Интернет магазина  We Love Rhythmic Gymnastics с адрес: www.weloverg.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

34. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.